o nama sponzori linkovi novosti forum mapa weba prijava
sve o povrcu na jednom mjestu
savjeti edukacija ponuda - potražnja adresari proizvodnja Pregled cijena
Arhiva
Nađi:
2003:
STARE I PRIZNATE SORTE U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI POVRĆA

UTJECAJ ROKOVA UZGOJA I BERBE NA KVALITATIVNA SVOJSTVA KINESKE RAŠTIKE (Brassica rapa L. ssp. chinensis (L.) Hanelt

UTJECAJ MIKORIZE I RAZLIČITO OBOJENIH PE FILMOVA NA PRINOS SLATKOG KRUMPIRA - BATATA (Ipomea batatas L.)

INFLUENCE OF SUBSTRATE COMPOSITION ON THE QUANTITY AND QUALITY OF PLEUROTUS MUSHROOMS YIELD

HIDROPONIJSKI UZGOJ PAPRIKE (Capsicum annuum L.) NA KAMENOJ VUNI

MORPHO - ANATOMICAL CHANGES PRODUCED BY THE PHYTOPHTHORA INFESTANS (MONT.) DE BY. AT THE TOMATO CROP IN GREENHOUSE

NEKE KARAKTERISTIKE SLOVENSKIH SORTI POVRĆA ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU

THE DROOPING IRRIGATION AND THE WATER CONSUMPTION IN THE CASE OF SOLARIUM CULTIVATED CUCUMBERS

ANALIZA PROFITABILNOSTI PROIZVODNJE RANOG KUPUSA

PRINOS I SKLADIŠNA SPOSOBNOST SORATA LUKA

FIELD RESISTANCE OF SEVEN DIFFERENT LETTUCE CULTIVARS ON THE OCCURRENCE OF LETTUCE DOWNY MILDEW (Bremia lactucae Regel)

YIELD AND QUALITY OF FORCED CHICORY (Chicorium intybus L.) cv. 'Goriški'

MINERALNI SASTAV RADIČA (Cichorium intybus var. foliosum L. ) PRI RAZLIČITIM GNOJIDBAMA

UTJECAJ STAROSTI PRESADNICA I KULTIVARA NA KOMPONENTE PRINOSA TIKVICE

THE NEW ADMITED DOMESTIC AND INTRODUCED VARIETIES OF TOMATOES

UTJECAJ SUSTAVA PROIZVODNJE I MIKORIZE NA VEGETATIVNI RAST I PRINOS RAJČICE U POSTRNOM ROKU UZGOJA

THE EFFECT OF DIFFERENT TYPES OF FERTILIZATION AND PLANTS DENSITY ON TOMATOES CULTIVATED IN GREENHOUSE ON ORGANIC SUBSTRATUM

UZGOJ RAJČICE NA INERTNIM SUPSTRATIMA

SUVREMENI KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI U FUNKCIJI RAZVOJA HRVATSKE POVRĆARSKE PROIZVODNJE

IZBOR KULTIVARA RAJČICE ZA HIDROPONSKI UZGOJ

EFIKASNOST FOLIJARNO DODANOG Ca U SPRJEČAVANJU POJAVE VRŠNE TRULEŽI PLODA PAPRIKE

REACTION OF CAPSICUM SPECIES, HYBRIDS AND BREEDING LINES TO OBUDA PEPPER TOBAMOVIRUS (SYN: TOMATO MOSAIC TOBAMOVIRUS)

INTRODUKCIJA KULTIVARA LUBENICE U DALMATINSKA KRŠKA POLJA

NAVODNJAVANJE ZASLANJENOM VODOM U UZGOJU LUBENICE

PROMJENE SADRŽAJA ŠEĆERA TIJEKOM MLIJEČNE ZRIOBE GENOTIPOVA KUKURUZA ŠEĆERCA

PREZENTIRANI I OBJAVLJENI RADOVI iZ POVRĆARSTVA
pošalji upit
Zbornik sažetaka 38. znanstvenog skupa hrvatskih agronoma 2003. godine - OPATIJA
KAKVOĆA PLODOVA RAJČICE UZGOJENIH NA KAMENOJ VUNI

Nadica DOBRIČEVIĆ, Sandra VOĆA

Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska (E-mail: nadica.dobricevic@agr.hr)

Uvod

Glavni čimbenici kakvoće svježih plodova rajčice definirani su vanjskim karakteristikama (boja, oblik i veličina) te unutarnjim parametrima (suha tvar, ukupna kiselost, pH, količina NaCl, količina šećera i C-vitamina). Najznačajnija vanjska karakteristika je boja (Angelis i sur. 2001), a unutarnji parametri odnos šećera (5,20 - 5,41%) i kiselina, pH (4,29-4,32), količina NaCl i količina C-vitamina od 17,24 do 15,77 mg/100 g svježeg (Tüzel i sur. 2001). Odnos šećera i kiselina značajan je u formiranju okusa koji uz boju preferira pojedine sorte, što je potvrđeno brojnim istraživanjima (De Bruyan i sur. 1971; Stevens i Kader, 1976; Kader, 1986; Hobson i Kilby, 1985; Angelis i sur. 2001). Prisustvo kiselina je također vrlo važan čimbenik okusa, te razlike u količini vidljive su iz vrijednosti pH(3,97) i ukupnih kiselina u iznosu 0,36% (Stevens, 1986; Angelis, 2001). Količina suhe tvari iznosi od 5,00 do 6,95% (Hettmann, 1998a; 1998b Tüzel, 2001). Vrijednosti C-vitamina u rajčici uzgojenoj na različitim supstratima iznose od 11,6 do 33,4 mg/100 g svježeg uzorka(Herrmann, 1998a; 1998b; Tüzel, 2001).

Cilj istraživanja je utvrditi kakvoću različitih kultivara rajčice uzgojene u hidroponima na kamenoj vuni.

Materijal i metode

Za istraživanje korišteni su plodovi rajčice uzgojeni u hidroponima na kamenoj vuni. Pokus je postavljen 2002. godine na obiteljskom gospodarstvu Zlatka Celića iz Donje Lomnice. Istraživanje je obuhvatilo 12 kultivara (Adelaide, Antinea, Belle, Birsen, Cristal, E 27.30874, E 27.31299, Fado, Hallay 344, Malike, Spacestar, Swing) u tri roka berbe kada je potrošnja svježih plodova količinski najveća(lipanj, srpanj, kolovoz) u dvije repeticije sa dva ponavljanja. Prosječni uzorak svakog kultivara analiziran je u laboratoriju. Određivano je: boja, suha tvar, topljiva suha tvar (°Bx), pH, ukupna kiselost (% limunske kiseline), količina NaCl i C-vitamina prema važećim pravilnicima (NN 53/91; 55/96; NN 93/97; AOAC 2000).

Za statističku obradu rezultata korišten je statistički paket MSTAT-C (Nissen, 1983.) provedena je analiza varijance F-testom, a razlike između repeticija, rokova berbe i kultivara utvrđene su Duncanovim multiplim testom rangova na razini signifikantnosti P Ł 0,05.

Rezultati i diskusija

Rezultati statističke obrade utjecaja roka berbe i kultivara na kemijski sastav rajčice dani su u tablici 1.

Tablica 1. Utjecaj roka berbe i kultivara na kemijski sastav rajčice.

FaktorSuha tvar
%
Ukupna kiselost
%
C-vitamin mg/100 g
suhe tvari
C-vitamin mg/100 g
svježeg
pH°Bx
Berba:- lipanj4,84 b10,33 a304,8 c14,69 c4,54 b4,05 a
Berba:- srpanj5,16 a0,27 b413,9 a21,32 a4,62 a3,81 b
Berba:- kolovoz4,66 b0,24 c357,0 b16,50 b4,65 a3,85 b
Kultivar
Adelaide4,93 abcd0,29 cd335,3 bc16,73 bcd4,56 ef3,87 bc
Antinea4,58 d0,20 f334,7 bc15,16 d4,75 a3,33 d
Belle4,85 bcd0,30 bc352,0 bc17,16 bcd4,57 def4,03 b
Birsen4,67 cd0,24 e437,2 a20,45 a4,67 abc3,50 cd
Cristal5,33 a0,34 ab386,5 ab20,72 a4,53 f4,67 a
E 27.308744,93 abcd0,32 abc364,0 bc17,87 bc4,52 f4,05 b
E 27.312994,89 abcd0,36 a333,0 bc16,12 cd4,51 f4,07 b
Fado5,18 ab0,31 bc334,2 bc17,32 bcd4,52 f4,07 b
Hallay 3444,84 bcd0,25 de388,8 ab18,90 ab4,65 bcd3,65 bcd
Malike5,11 abc0,23 ef320,3 c16,21 cd4,68 abc4,02 b
Spacestar4,56 d0,28 cd349,5 bc15,98 cd4,62 cde3,83 bc
Swing4,76 bcd0,24 e367,0 bc17,45 bcd4,70 ab3,73 bcd
1 Duncanov multipli test rangova na razini signifikantnosti P Ł 0,05.

Testiranjem rezultata po repeticijama za količinu suhe tvari (%), ukupnu kiselost, C-vitamin i topljivu suhu tvar nisu dobivene statistički značaje razlike na razini signifikantnosti P Ł 0,05.

Značajne razlike u količine suhe tvari utvrđene su u drugom roku berbe (**) i unutar kultivara, gdje je značajno najveću vrijednost pokazao kultivar Cristal i slijed kultivara: Fado, Malike, E 27.30874, Adelaide i E 27.31299 (*).

Količina limunske kiseline značajno se razlikuje kroz rokove berbe(**) i kultivare(**), gdje je najveća vrijednost dobivena u prvom roku berbe i kultivar na prvom mjestu je E 27.31299, slijede ga Cristal i E 27.30874. Analizom rezultata količine C-vitamina utvrđene su signifikantno značajne razlike unutar rokova berbe(**) i kultivara(**), gdje je drugi rok dao najviše vrijednosti uz slijed kultivara: Cristal, Birsen i Hallay 344. Testiranjem interakcije rok berbe x kultivar utvrđena je značajna razlika u drugom roku berbe(*) u količini C?vitamina. Analizom rezultata pH vrijednosti utvrđene su signifikantno značajne razlike u repeticijama(*), u roku berbe(**) i kod kultivara(**). Treći rok berbe dao je najviše vrijednosti i uz drugi rok značajno se razlikuju od prvog roka. Kultivar Antinea dao je najvišu vrijednost, a uz njega statistički se značajno još razlikuju Swing, Malike i Birsen.

Količina topljive suhe tvari (°Bx) značajno se razlikuje kod rokova berbe(*), te kod kultivara(**). U prvom roku berbe utvrđene su značajno veće vrijednosti, a kultivar Cristal značajno se razlikuje od ostalih.

Količina NaCl (%) nije dala statistički značajne razlike u repeticijama, rokovima berbe i kultivarima, vrijednosti su iznosile od 0,08 do 0,23 %.

Zaključak

Temeljem dobivenih rezultata 12 kultivara rajčice uzgojene na kamenoj vuni pokazalo je zadovoljavajuću kakvoću plodova.

Drugi rok berbe značajno je dao bolju kakvoću i to u količini suhe tvari i C-vitamina.

Kultivari Birsen i Cristal značajno su bolji po količini C-vitamina.

Količina ukupne kiselosti veća je kod kultivara E 27.31299, a značajne su količine i kod kultivara Cristal i E 27.30874.

Značajne su količine suhe tvari kod kultivara Cristal, Fado, Malike, Adelaide, E 27.30874 i E 27.31299, a topljive suhe tvari(°Bx)kod kultivara Cristal.

Količina NaCl nije se značajno razlikovala kod kultivara u tri roka berbe.

Boja plodova intenzivnija je u drugom odnosno prvom roku berbe.

Literatura

 1. AOAC (2000) Official method 967.21, Ascorbic Acid in Vitamin Preparations and Juices, 16 th Edition ,II.

 2. Angelis, G., Papadantonakis, N., Spano, T. i Petrakis, C. (2001) Effect of substrate and genetic variation on fruit quality in greenhouse tomatoes: preliminary results, Acta Hort. 548, 497-502.

 3. De Bruyn, J. W., Garretsen F. i Kooistra, E. (1971) Variation in taste and chemical composition of the tomato (Lycopersicon Esculentum Mill.), Euphitica 20, 214-227.

 4. Hettmann, K. (1998a) Inhaltsstoffe der Tomaten I (außer Carotinoide, Pflanzenphenole und Aromastoffe), Die industrielle Obst und Gemüseverwertung, 5, 146-154.

 5. Hettmann, K. (1998b) Inhaltsstoffe der Tomaten II (Carotinoide, Pflanzenphenole und Aromastoffe), Die industrielle Obst und Gemüseverwertung, 56, 178-189.

 6. Hobson, G. E. i Kilby, P. (1985) Methods for tomato fruit analysis as indicators of consumer acceptability, Report of the glasshouse Crops res. Institute for 1984, 129-136.

 7. Kader, A. A. (1986) Effects of postharvest handling procedures on tomato quality, Acta Hort. 190, 209-221.

 8. Stevens, M. A. i Kader, A. A. (1976) Varietal and postharvest effects in tomato fruit composition and flavor, proceedings, Second Tomato Quality Workshop, July 12-14, University of California Davis.

 9. Stevens, M. A. (1986) Inheritance of tomato fruit quality components, Plant Breeding Reviews 4, 273-311.

 10. Tüzel, I. H., Tüzel, Y., Gül, A., Altunlu, H. i Eltez, R. Z. (2001) Effect of different irrigation schedules, substrates and substrate volumes on fruit quality and yield of greenhouse tomato, Acta Hort. 548, 285-291.

 11. Nissen,O. (1983) MSTAT-C User˘s manual. Version1. Michigan State University

 12. Narodne novine 53/91; 55/96; 93/97 Metode obavljanja kemijskih i fizikalnih analiza radi kontrole kvalitete proizvoda od voća i povrća, Zagreb


Sva prava pridržava (c) 2003 - 2024 Zdravko Matotan & Abacus